SCP-CN-048
rating: +9+xItem #: SCP-CN-048

Object Class: GIF89ad

Special Containment Procedures: PåáàààÃàäJJJÃ≈ÜIDàRTL«««–IMÑ_ ‚„ÿœµØå∆≤∞N)*)))kJJådd(&®ää˝ÊïkkkëêI√¨Üé*,ı…?. ÊÊÊE3¶fdjU »ãjcQ¢áJl()fÍ⁄§££∆wyˆ™≠Ëàâápp¨¨´”$)ÓÌÌß Ú⁄?+úàmóñê±KL⁄⁄⁄∞+-Ùı?´ùê«°NBBAF98ÃBi
Description: Á«≠«ƒ∑ıÈ—YYYedcâDDñppOn““—ßârBAÕeg◊¥µÕôö6?ΩΩ83g78ÍÅÁw yÊ∏πíêê) Á„∑ ßßq‘ÃCÓ’œâŸ’∂ã£hWR´ln˜òõ∂∂µ˝˝˝˛¸—˙GOUG7˜ËcÅÇ|79W89tsswuaòTV¬¢gíè)∑âä∂°°RQPêq-◊…?777÷ ?±Üw´yzΫU®©Ýÿ«BF— =Ï∑R¬ë+~Ϩ7•ö ?'.≥á%o!!rf-ˆdf≈√qßBDË≈s£vrl±¨H≈´;Áøk˛˜√≤O ∞l≤ß
?öv)©•&Ç|»πVQ?47˛ÚwK" ?7:Ê£§Í âg""!–≈ö≈ºΩá||ò||¸àw?68|||∏≤ú∆?<wg=∂FFıÃx˛±}˚§£ı烕‘:äıZ\VÆ⮸˙n¨àxl& g;ƒLB ;ñÕìq ˛j6ÀçS?4*LN5ÏMbW •ßS#? RTg?"}n*? <S6m}S?1 7o<1S∞Gþë+ ! ? v·FÂ’N?•·<S6m}S?1 7o<1S∞Gþë+ ! ? v·FÂ'N?•·„÷¿∏Htf∆âD ýY#'

[DATA CORRUPTED]
[DATA CORRUPTED]
It breached containmennt w´yzΫU®©Ýÿ«BF— =Ï∑R¬ë+~Ϩ7•ö ?'.≥á%o!!rf-ˆdf≈√qßBDË≈s£vrl±¨H≈´;Áøk˛˜√≤O ∞l≤ß

öv)©•&Ç|»πVQ?47˛ÚwK" ?7:Ê£§Í âg""!–≈ö≈ºΩá||ò||¸àw?68|||∏≤ú∆?<wg=∂FFıÃx˛±}˚§£ı烕`:äıZ\VÆâ˙n¨àxl& g;ƒLB ;ñÕìq ˛j6ÀçS

[DATA CORRUPTED]
We were wrong
[DATA CURRUPTED]
Who will remember [DATA CORRUPTED]
Who [DATA CORRUPTED]
Secure, Contain, Protect.
[DATA CORRUPTED]
Delete it

Delete it
Don’t look…
Delete it
[DATA CORRUPTED]
Containment Breach

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License