SCP-173 (Amis)
rating: +4+x

O Rayray: SCP-173

O Rekad: Euclid

O Rikec no Pikacaw:Mapalit ci SCP-173 i macikeray a kafoti’an. Ano sakapicomodaw i laloma’ nora kafoti’an ningra i, cicafay to tatolo ko tamdaw. Cikeren to ko fawahan ano miliyas. Aka mangmangen to tatosa ko tamdaw a minengneng ci SCP-173an, tahira i piliyasan no tamdaw maemin.

Kafana'an: Natayra to i Taloan-19 yo 1993 a mihecaan ci SCP-173. Caay kafana' kami to lalengatan niira. O nisanga'an no amoto ato marad ciira. Macoka'ay to Krylon hananay a sapirenaf ciira.

Hacikayay, mariangay haca ci SCP-173. Ano ma'araw ho no tao i, caay to karomakat ciira. Saka, ano hacowa to, aka kapahanhanen ko pinengneng no mata no miso.

Ano sakapicena'aw ko mata iso i, patakosen koya i kafoti'an a tamdaw. Miemec a milileng ci SCP-173 to a'locan no tamdaw, ikor i, patayen to ira koya tamdaw. Ano ira ko mahaenay a demak i, mitoor to Sarikec no Mikacaway a Sakasepat a Katalawan a Lalosidan.

Cisowal ko matayalay/katayalan, mararid a cihoni ko kafoti'an ni SCP-173 to ngiha o ilangilangan no fakeloh. O kararidan a ma'araw konaan. Ano ira ko masasiroma'ay a pinangan niira i, fana’en han to ko itiya a HMCL a Mikacaway.

O ta’i ato remes a mitiyoran kora kahengangay i seraay. Caay kafana’ kami to lalengatan naira. Mikolac to kafoti’an ni SCP-173 to kalo14 a raromi’adan.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License