SCP-173 (Galactic)
rating: -1+x

Iℸ ̣ ᒷᒲ #: scp-173

oʖ⋮ᒷᓵℸ ̣ cꖎᔑᓭᓭ: e⚍ᓵꖎ╎↸

s!¡ᒷᓵ╎ᔑꖎ c𝙹リℸ ̣ ᔑ╎リᒲᒷリℸ ̣ p∷𝙹ᓵᒷ↸⚍∷ᒷᓭ: iℸ ̣ ᒷᒲ scp-173 ╎ᓭ ℸ ̣ 𝙹 ʖᒷ ꖌᒷ!¡ℸ ̣ ╎リ ᔑ ꖎ𝙹ᓵꖌᒷ↸ ᓵ𝙹リℸ ̣ ᔑ╎リᒷ∷ ᔑℸ ̣ ᔑꖎꖎ ℸ ̣ ╎ᒲᒷᓭ. W⍑ᒷリ !¡ᒷ∷ᓭ𝙹リリᒷꖎ ᒲ⚍ᓭℸ ̣ ᒷリℸ ̣ ᒷ∷ scp-173'ᓭ ᓵ𝙹リℸ ̣ ᔑ╎リᒷ∷, リ𝙹 ⎓ᒷ∴ᒷ∷ ℸ ̣ ⍑ᔑリ 3 ᒲᔑ|| ᒷリℸ ̣ ᒷ∷ ᔑℸ ̣ ᔑリ|| ℸ ̣ ╎ᒲᒷ ᔑリ↸ ℸ ̣ ⍑ᒷ ↸𝙹𝙹∷ ╎ᓭ ℸ ̣ 𝙹 ʖᒷ ∷ᒷꖎ𝙹ᓵꖌᒷ↸ ʖᒷ⍑╎リ↸ ℸ ̣ ⍑ᒷᒲ. Aℸ ̣ ᔑꖎꖎ ℸ ̣ ╎ᒲᒷᓭ, ℸ ̣ ∴𝙹 !¡ᒷ∷ᓭ𝙹リᓭ ᒲ⚍ᓭℸ ̣ ᒲᔑ╎リℸ ̣ ᔑ╎リ ↸╎∷ᒷᓵℸ ̣ ᒷ||ᒷ ᓵ𝙹リℸ ̣ ᔑᓵℸ ̣ ∴╎ℸ ̣ ⍑ scp-173 ⚍リℸ ̣ ╎ꖎ ᔑꖎꖎ !¡ᒷ∷ᓭ𝙹リリᒷꖎ ⍑ᔑ⍊ᒷ ⍊ᔑᓵᔑℸ ̣ ᒷ↸ ᔑリ↸ ∷ᒷꖎ𝙹ᓵꖌᒷ↸ ℸ ̣ ⍑ᒷ ᓵ𝙹リℸ ̣ ᔑ╎リᒷ∷.

dᒷᓭᓵ∷╎!¡ℸ ̣ ╎𝙹リ: m𝙹⍊ᒷ↸ ℸ ̣ 𝙹 s╎ℸ ̣ ᒷ-19 1993. O∷╎⊣╎リ ╎ᓭ ᔑᓭ 𝙹⎓ ||ᒷℸ ̣ ⚍リꖌリ𝙹∴リ. Iℸ ̣ ╎ᓭ ᓵ𝙹リᓭℸ ̣ ∷⚍ᓵℸ ̣ ᒷ↸ ⎓∷𝙹ᒲ ᓵ𝙹リᓵ∷ᒷℸ ̣ ᒷ ᔑリ↸ ∷ᒷʖᔑ∷ ∴╎ℸ ̣ ⍑ ℸ ̣ ∷ᔑᓵᒷᓭ 𝙹⎓ k∷||ꖎ𝙹リ ʖ∷ᔑリ↸ ᓭ!¡∷ᔑ|| !¡ᔑ╎リℸ ̣. Scp-173 ╎ᓭ ᔑリ╎ᒲᔑℸ ̣ ᒷ ᔑリ↸ ᒷ ̇/ℸ ̣ ∷ᒷᒲᒷꖎ|| ⍑𝙹ᓭℸ ̣ ╎ꖎᒷ. T⍑ᒷ 𝙹ʖ⋮ᒷᓵℸ ̣ ᓵᔑリリ𝙹ℸ ̣ ᒲ𝙹⍊ᒷ ∴⍑╎ꖎᒷ ∴╎ℸ ̣ ⍑╎リ ᔑ ↸╎∷ᒷᓵℸ ̣ ꖎ╎リᒷ 𝙹⎓ ᓭ╎⊣⍑ℸ ̣. L╎リᒷ 𝙹⎓ ᓭ╎⊣⍑ℸ ̣ ᒲ⚍ᓭℸ ̣ リ𝙹ℸ ̣ ʖᒷ ʖ∷𝙹ꖌᒷリ ᔑℸ ̣ ᔑリ|| ℸ ̣ ╎ᒲᒷ ∴╎ℸ ̣ ⍑ scp-173. Pᒷ∷ᓭ𝙹リリᒷꖎ ᔑᓭᓭ╎⊣リᒷ↸ ℸ ̣ 𝙹 ᒷリℸ ̣ ᒷ∷ ᓵ𝙹リℸ ̣ ᔑ╎リᒷ∷ ᔑ∷ᒷ ╎リᓭℸ ̣ ∷⚍ᓵℸ ̣ ᒷ↸ ℸ ̣ 𝙹 ᔑꖎᒷ∷ℸ ̣ 𝙹リᒷ ᔑリ𝙹ℸ ̣ ⍑ᒷ∷ ʖᒷ⎓𝙹∷ᒷ ʖꖎ╎リꖌ╎リ⊣. Oʖ⋮ᒷᓵℸ ̣ ╎ᓭ ∷ᒷ!¡𝙹∷ℸ ̣ ᒷ↸ ℸ ̣ 𝙹 ᔑℸ ̣ ℸ ̣ ᔑᓵꖌ ʖ|| ᓭリᔑ!¡!¡╎リ⊣ ℸ ̣ ⍑ᒷ リᒷᓵꖌ ᔑℸ ̣ ℸ ̣ ⍑ᒷ ʖᔑᓭᒷ 𝙹⎓ ℸ ̣ ⍑ᒷ ᓭꖌ⚍ꖎꖎ, 𝙹∷ ʖ|| ᓭℸ ̣ ∷ᔑリ⊣⚍ꖎᔑℸ ̣ ╎𝙹リ. Iリ ℸ ̣ ⍑ᒷ ᒷ⍊ᒷリℸ ̣ 𝙹⎓ ᔑリ ᔑℸ ̣ ℸ ̣ ᔑᓵꖌ, !¡ᒷ∷ᓭ𝙹リリᒷꖎ ᔑ∷ᒷ ℸ ̣ 𝙹 𝙹ʖᓭᒷ∷⍊ᒷ cꖎᔑᓭᓭ 4 ⍑ᔑ⨅ᔑ∷↸𝙹⚍ᓭ 𝙹ʖ⋮ᒷᓵℸ ̣ ᓵ𝙹リℸ ̣ ᔑ╎リᒲᒷリℸ ̣ !¡∷𝙹ᓵᒷ↸⚍∷ᒷᓭ.

pᒷ∷ᓭ𝙹リリᒷꖎ ∷ᒷ!¡𝙹∷ℸ ̣ ᓭ𝙹⚍リ↸ᓭ 𝙹⎓ ᓭᓵ∷ᔑ!¡╎リ⊣ ᓭℸ ̣ 𝙹リᒷ 𝙹∷╎⊣╎リᔑℸ ̣ ╎リ⊣ ⎓∷𝙹ᒲ ∴╎ℸ ̣ ⍑╎リ ℸ ̣ ⍑ᒷ ᓵ𝙹リℸ ̣ ᔑ╎リᒷ∷ ∴⍑ᒷリ リ𝙹 𝙹リᒷ ╎ᓭ !¡∷ᒷᓭᒷリℸ ̣ ╎リᓭ╎↸ᒷ. T⍑╎ᓭ ╎ᓭ ᓵ𝙹リᓭ╎↸ᒷ∷ᒷ↸ リ𝙹∷ᒲᔑꖎ, ᔑリ↸ ᔑリ|| ᓵ⍑ᔑリ⊣ᒷ ╎リ ℸ ̣ ⍑╎ᓭ ʖᒷ⍑ᔑ⍊╎𝙹⚍∷ ᓭ⍑𝙹⚍ꖎ↸ ʖᒷ ∷ᒷ!¡𝙹∷ℸ ̣ ᒷ↸ ℸ ̣ 𝙹 ℸ ̣ ⍑ᒷ ᔑᓵℸ ̣ ╎リ⊣ HMCL ᓭ⚍!¡ᒷ∷⍊╎ᓭ𝙹∷ 𝙹リ ↸⚍ℸ ̣ ||.

t⍑ᒷ ∷ᒷ↸↸╎ᓭ⍑ ʖ∷𝙹∴リ ᓭ⚍ʖᓭℸ ̣ ᔑリᓵᒷ 𝙹リ ℸ ̣ ⍑ᒷ ⎓ꖎ𝙹𝙹∷ ╎ᓭ ᔑ ᓵ𝙹ᒲʖ╎リᔑℸ ̣ ╎𝙹リ 𝙹⎓ ⎓ᒷᓵᒷᓭ ᔑリ↸ ʖꖎ𝙹𝙹↸. O∷╎⊣╎リ 𝙹⎓ ℸ ̣ ⍑ᒷᓭᒷ ᒲᔑℸ ̣ ᒷ∷╎ᔑꖎᓭ ╎ᓭ ⚍リꖌリ𝙹∴リ. T⍑ᒷ ᒷリᓵꖎ𝙹ᓭ⚍∷ᒷ ᒲ⚍ᓭℸ ̣ ʖᒷ ᓵꖎᒷᔑリᒷ↸ 𝙹リ ᔑ ʖ╎-∴ᒷᒷꖌꖎ|| ʖᔑᓭ╎ᓭ.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License