SCP-____-J (Iranic)

شماره پرونده #: SCP-____-J

سطح مهارسازی: _______

فرآیندهای ویژه مهارسازی: درون جعبه‌ای در دفتر من است.

شرح ناهنجاری: سنگی است که شما را وادار به اهمال کاری می‌کند.

پیوست: احتمالاً تاثیر یاده‌ای.مِمِتیک (Memetic)
یاده یا میم (Meme) ایده، رفتار یا سبکی است که با مبانی فرهنگی از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود و اغلب حامل معنای نمادینی بوده که نشان دهنده یک پدیده خاص است. یاده به عنوان واحدی برای انتقال ایده‌ها، نماد‌ها یا اعمال فرهنگی عمل می‌کند و هر مفهوم یاده‌ای می‌تواند؛ از طریق نوشتار، گفتار، حرکات، آیین‌ها و یا دیگر پدیده‌های فرهنگی، همانند یک ویروس از ذهنی به ذهن دیگر منتقل شده و تکثیر شود.
اطلاعات بیشتر...
یا چیزی شبیه به آن دارد.

بعداً نوشتن این پرونده را تمام می‌کنم. - دکتر وانگ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License