SCP-____-J (Luxembourgish)
rating: 0+x
blank.png

Artikelnummer: SCP -_ _ _ _- J

Objektklass: _ _ _ _ _

Special Containment Prozeduren: An enger Këscht a mengem Büro.

Beschreiwung: Et ass e Fiels deen Iech faul mécht.

Addendum: Wahrscheinlech memetesch oder eppes.

Ech schreiwen dat herno fäerdeg.- Dr Wang

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License