SCP-____-J (Mongolian)
rating: +1+x
blank.png

Зүйл #: SCP-____-J

Объектын Ангилал: _______

Тусгай Саатуулах Журам: Миний оффис дахь хайрцагт.

Тодорхойлолт: Энэ бол таныг хойшлуулахад хүргэдэг чулуу юм.

Хавсралт: Меметик юмуу ямар нэгэн зүйл байж магадгүй.

Би үүнийг дараа бичиж дуусгах болно.- Др. Ванг

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License