SCP-069 (Tagalog)
rating: 0+x
blank.png

Aytem Bilang: SCP-069

Object Class: Safe

Special Containment Procedures: Ang SCP-069 ay kasalukuyang nagpapanggap bilang isang dating Ahente ng Pundasyon na si [DATA REDACTED], at kasalukuyang nakapiit sa Humanoid Containment Site-06-3. Ang SCP-069 ay puwedeng bigyan ng kahit anong bagay na hihingiin nito basta't naaayon sa Protokol Seguridad ng Pundasyon. Ang SCP-069 ay kasalukuyang nakalista sa Suicide Watch, lahat ng bagay na hihilingin nito ay dapat may pahintulot ng hindi bababa sa dalawang Level 3 Personnel.

Kung ang SCP-069 ay sinubukang tumakas mula sa pagkakapiit, it ay kinakailangang pigilan sa pamamagitan ng hindi nakamamatay na paraan. Kung sakaling mamatay man ang SCP-069, ang mga undercover na ahente ay inaatasang subaybayan ang mga reports ng insidente kung saan ang isang indibidwal ay nakaligtas sa isang bagay na tiyak na ikamamatay nito at dito ay puwedeng mahuli ulit ang SCP-069 sa lalong madaling panahon.

Babala: Kasalungat ng pagaakala na ang SCP-069 ay magkahalintulad kay Agent [REDACTED] sa lahat ng bagay, ito ay mananatiling aktibong SCP sa containment, at hindi puwedeng tratuhin bilang isang empleyado ng Pundasyon. Lahat ng hilinging klasipikadong impormasyon ay hindi pahihintulutan at ang pagbisita ng mga dating katrabaho na walang awtorisasyon ay hindi papayagan.

Deskripsyon: Ang SCP-069 ay isang inaakalang humanoid entity na kahit anong panlabas na anyo o kasarian. Sa pamamagitan ng isang hindi maipaliwanag na kakayahan, kapag ang SCP-069 ay naiwang magisa kasama ang isang kamamatay na bangkay, ang katawan ay maglalaho at ang SCP-069 ay magagaya ang anyo, kilos o kaalaman ng bangkay nung ito pa ay nabubuhay.
Sa pamamagitan ng masaliksik na pagaaral, naipakita dito na ang SCP-069 ay hindi naiiba sa indibidwal na ginaya nito, lahat ng fingerprints, DNA at [DATA EXPUNGED] ay magkahalintulad na walang bahid ng pagkakaiba. Ang SCP-069 ay walang alaala patungkol sa dati nitong nakopyang indibwal. Ang SCP-069 ay naapektuhan ng sakit at sugat at kung ito man ay mamatay, ito ay mabilis na maaagnas. Walang anumang paraan ang naging mabisa para mapreserba ang katawan nito. Ang SCP-069 ay lilitaw sa lugar kung saan may indibidwal na kamamatay lamang. Walang hangganan ang epekto nito at dahil dito, ito ay naobserbahang tumatalon ng hanggang 675 kilometro.

Ang SCP-069 ay may kakayahang kopyahin ang isang indibidwal ng walang limit. Pero, ito ay magkakaroon ng pagtatangkang “ibalik ang kanyang buhay sa ayos”, kasama pero hindi baba sa: pagaayos sa problemang pinansyal at personal na obligasyon, pagbisita sa malalayong kamaganak, dagdagan ang huling habilin at iba pang mga bagay. Noong itinanong, ang SCP-069 ay umamin na walang ibang motibasyon kundi ayusin ang kanilang buhay bago ang biglaang pagkamatay.

Ang SCP-069 ay unang napansin ng Pundasyon noong █/██/199█ base sa isang report tungkol sa isang John M███████, isang bumbero ng █████████ City na himalang nakalabas ng buhay sa isang 3-alarm building fire kung saan 2 bumbero at 11 sibilyan pa ang namatay. Ang mga undercover na ahente na nakalagay sa lokal na awtoridad ay nasabihan patungkol sa isang posibleng SCP ng maisama sa report na ang gamit ng bumbero ay nasira at sinasabing imposible para sa bumberong ito na makalabas ng walang sugat. Makalipas ang tatlong linggo, ang inaakalang si John M███████ ay hindi na natagpuan pagkatapos rumesponde sa isang malaking gusaling nasusunog kung saan pinasok niya ang umuusok na kuwarto magisa. Isang sibilyan ang nailigtas mula sa gusali, at ito ay walang bahid ng sakit kahit napupuno ng usok ang gusali. Sumunod na araw, ito ay kinlasipika bilang SCP-069 at naibigay sa kustodiya ng Pundasyon sa tulong ng mga miyembro ng Mobile Task Force Xi-3 (“Body Snatchers”).

Addendum 069-01: Noong ██/█/200█, si Agent ███████ █████ na nakadestino bilang guard on duty na naka assign sa SCP-069, ay napatay pagkatapos ang isang containment breach ng SCP-██ at di kalayunang, ginaya ng SCP-069. Kahit pilit nitong tinatanggi ang bagong katauhan, ito ay masugid na sumusunod pagkatapos ng pangkokopya sa isang empleyado ng Pundasyon. Mga plano upang gamitin ang SCP-069 para sa mga mamamatay na empleyado ng Pundasyon ay pinaguusapan.

Addendum 069-02: Noong ██/█/200█, ang SCP-069 ay sinubukang magpakamatay pagkatapos masambit ng isang junior researcher na ang pamilya ni Agent ███████ ay nasabihan na si Agent ███████ ay patay na at ang mga reaksyon nito sa kanyang kamatayan. Dahil sa malakihang posibilidad na kinakailangang mahuli muli ang SCP-069, isang striktong suicide measure ang iiimplementa. Ang mga plano para gamitin ang mga namayapang empleyado ng Pundasyon para gayahin ng SCP-069 ay itinigil.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License