SCP-____-J (Tagalog)
rating: 0+x
blank.png

Item #: SCP-_­___-J

Pag-uuri ng Bagay: _­_­_­_­___

Pamamaraan Espesyali di Tiyak: Sa isang kahon sa aking opisina.

Sanggunian: Ito ay isang bato na gumagawa ka magpabukas-bukas.

Addendum: Makikita itong maging nagwawalang-bahala o isang bagay.

Kukunin ko tapusin ang pagsusulat na ito sa ibang pagkakataon.- Dr. Vang

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License