'Bold zhugyandi ti'an
rating: 0+x
blank.png

Xiangmu bianxao: 'SCP-LA-001

Xiangmu denggi: 'Keter

Teshu shourhung cosh: Rhenxo shoudao 'SCP-LA-001 ingsiangdi xiangmu, dou syjao chujy shjyng shourhung so syjaodi yjan(sh-rh-y)di gotidi gian'gyanzhxia. Kanjixia 001-Arfa xiej.

Miaoshu: 'SCP-LA-001 sh rhenlei yjandi zrhan xianding. Mousie goti meibanfa cung tedingdi yjanli, zai gainianshang rhenzhdao ichangdi singzh, bing dui tamn giaji miaoshu xo chuli. Inc duiy iouzhe teding yjan sweidi gorhen xuo kynti laishuo, shourhung golei ichang sh bukonengdi.

Shou ingxiang xiangmudi gilu: Ixia sh shoudao 'SCP-LA-001 ingxiangdi golei ichangxiangmudi gianlye gilu, ko iaokiu tigung uanzheng banben.

Mingcheng Sh-rh'y1
SCP-LA-001-1 Ey
SCP-LA-001-2 Rhiy
SCP-LA-001-3 Zhungwen
SCP-LA-001-4 Ey
SCP-LA-001-5 Sibanjay
SCP-LA-001-6 Rhiy
SCP-LA-001-7 Sibanjay
SCP-LA-001-8 Dey
SCP-LA-001-9 Rhiy

Fulu LA-001.1:Zai faxian 'SCP-LA-001 di sango ye xou, 18go shoudao ki ingxiangdi siangmu xo Sibanja sh-rh'y ie suizh bei faxian.Ysh zai shourhungliao Sibanjaysh ichangzhxou, Sibanjay fenbu gianliliao. R shgian fashengxou bugiou, kita sh-rh'y ie gianliliao duijingdi fenbu.

Fulu LA-001.2:Zai faxian 'SCP-LA-001 di sh igo ye zhxou, 'O5-8 xiang ixui chengyan tigiaoliao ixia cingkiu:

Iti: 600duogo shoudao 'SCP-LA-001 ingxiangdi ichang izing bei faxian, r gobie fenbu ufa ingdui 'SCP-LA-001 di zengzhang. Shoudao ki ingxiangdi xiangmu, xuosy ziangxui goucheng 'SCP xiangmudi dabufen.
Gianji: Uei meizhong sh-rh'y gianli butungdi 'SCP Giginxui fenbu.
Gieguo:

  • Zhch: 7
  • Fandui: 6

Ti'an tungguo.

001-Arfa xiej Izing bei kidung.Kan'ixia fulu LA-001.3.

Fulu LA-001.3: 001-Arfa xiej meijou chenggung kidung, inwei 'SCP-LA-001 bei faxian ki bufen bei ta zshen so ingxiang. Gaizin fang'an rhuxia so sh:

Iti:'SCP-LA-001 bei SCP-LA-001 ingxiang.
Gianji: Uei 'SCP-LA-001 gianli shjyng ki zshen sh-rh'y di fenbu.
Gieguo:

  • Zhch: 8
  • Fandui: 5

Ti'an tungguo

'SCP Giginxui xiangjao chenggung kudung 001-Arfa xiej, ysh genzy 'SCP-LA-001 duijingdi sh-rh'y —— latinxua , gianliliao igo fenbu. Ueiliao yzh xiangshjing, 'SCP-LA-001 izing bei gaisie.

Fulu LA-001.4: Ixia sh anzhao sh-rh'y zhunglei paisydi ichang xiangmu tunggishu. Igi ingjy bei rhenwei sh "morhen" fenbu, kizhungdi ichang meijou shoudao zhego xiangmudi ingxiang.

Sh-rh'y Shourhungdi ichang goshu
Ingjy(bu-shouingxiang) 10,844
Ey 8,316
Rhiy 7,640
Zhungwen 7,412
Sibanjay 6,991
Hanguoxua 6,058
Faay 5,672
Dey 5,184
Idaliy 4,315
Taiy 4,209
Bolanjy 3,916
Ukolanjy 3,863
Putaojay 3,337
Ziekoy 2,984
Latinjy 843
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License