SCP-075 (Latinized Chinese)
rating: +1+x

Xiangmu bianxao: SCP-075

Xiangmu denggi: Eucild

Teshu shourhung cosh: SCP-075 inggai beishourhung zai igo ankyan denggi 4di 1 m×1 m×1 m kangfush baoxianxiangzhung, zhego baoxianxiang ie inggai beibaocun zai igo youzhe tungjang kangfush chulidi ankyan fanggianzhung. Zhego fanggianzhung di jyeduishdu rhenxo shxou dou buneng chaoguo 1%. Ijaojyng ganzaogi inggai rhenxo shxou dou koji ginxing shjyng lai baozheng gaishdu. Rhuguo zai SCP-075 di shourhung fanggianzhung di shdu cengging dadao 1% ishang, suoyou rhenjyan dou inggai liko cheli, bingkie zhego zhandian hui beifengsuo zhdao shdu chungxin xiagiang dao koji gieshoudi fanwei.

Suojou ginrhu SCP-075 di shourhung fanggiandi rhenjyan dou inggai chuanzhe 4gidi gybingxi(MOPP)fangxufu. Zhushe cesh, haijou rhenho xyjao jyngdao ieti rhungjedi cesh, dou sh bei jango ginzhdi. Rhugo rhenho rhungje y SCP-075 ginxingliao giechu, zhego kyy giangxui mashang bei fengsuo bingkie bei ganzaogi tianchung, zhdao shdu chungxin ginrhu kohieshoudi fanwei. Jango ginzh suoyou rhenggiu tingliu zai zhego kyyzhungdi rhenjyan cheli.

Miaoshu: SCP-075 sh izh chang20limi, kuan13limi, gao15limidi daxing woniu, ta youzhe kianggiandi, iou liutiao juzhuadi chushou gouchengdi weizu. SCP-075 ihuxynchangdi zhung , iou dajye 860kiankodi zhungliang, zhego sh igo women xianzai hai buneng ligiedi tezh. Baoch huanging ganzao sh xianzai weijidi izh nenggou shourhong SCP-075di shouduan, inwei zai igo gihu wankyan ganzaodi huangingzhung, SCP-075 giangxui ginrhu xiumian zhuangtai.

Dang xuanging buzai sh ganzaodi, SCP-075 giangxui yng y tadi zhliang ho tixing bufuhedi gaodi sudu hinxing idung. Ta biaoxianchule bushzhe di xingwei, tiaoxiang tadi liewu bingkie xiang tadi liewu penlin cung tadi weizushangdi xiaokungzhung fenmichudi gaofushxingdi ieti. Zhexie fenmiwu bi renxo izhung rhenlei iging zhdaodi uzh di fushxing gengkiang. Inwei SCP-075 zai gihuohoudi gunggixing xingwei, zhezhung huahewu ufa beishougi. Dao xianzai rhenggiu meijou zhaodao izhung koji wankyan dijy zhezhung ieti fushdi cailiao.

Fulu 075-F: Xiangjao shougi SCP-075 di fenmiwudi changsh bixy gingguo suojou dangsh zhuzha zai zhandianzhungdi 4girhenjyan di pizhun, bingkie inggai zai tamendi gianduxia ginxing. Dansh shangshu rhenjyan di pizhun buneng tuifan iangin giang rhenxe rhungje xiedai dao SCP-075 di shenbiandi biaozhun guize, zhe baokuo SCP-075 di fenmiwu.

Fulu 075-G: Ibei SCP-075 di fenmiwu iging chenggungdii tungguo shjyng SCP-294 ginxingle shougi, xianzai zhengzai cesh shfou you rhenhe cailiao, nenggou mianji tadi fush. Guanjy weishenmo SCP-294 geichudi beiz nenggou mianji zhexie fenmiwu di fushdi cesh ie zhengzai ginxing.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License