SCP-____-J (Latinized Chinese)
rating: +1+x
blank.png

Xiangmu bianxao: 'SCP—J

Xiangmu denggi: ___

Teshu shourhung cosh: Zai wo bangungshli di igo xozli.

Miaoshu: Ikuai rhang ni zungsh dan'gedi shtou.

Fulu: Koneng sh mojin xuozhe biedishenma.

Wo xuitou zai siexao zhego. -'Vang bosh

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License